Klauzula informacyjna

Działając w imieniu BMZ Poland Sp. z o.o. informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BMZ Poland S.p. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Einsteina 9, NIP: 6312609837 · REGON: 241564842, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. administrator, w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Tomasz Starzykowski, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: tomasz@starzykowski.pl, lub telefonicznie, pod numerem: +48 603 428 642,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych i mogą być przetwarzane przez współ-administratorów z BMZ Group na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub krajów trzecich),
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna i świadoma zgoda osoby której dane dotyczą,
 5. podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego, w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwa jest realizacja procesu rekrutacyjnego,
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 8. Pani/Pana dane osobowe ulokowane w systemie informatycznym BMZ Poland będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że kandydat do pracy wyrazi wolę uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora Danych,
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.